×
×
1 - 10 คน
11 - 100 คน
มากกว่า 100 คน
1 - 50 คน
51 - 200 คน
มากกว่า 200 คน
น้อยกว่า 100,000 คน
100,001 - 200,000 คน
200,001 - 300,000 คน
300,001 - 400,000 คน
400,001 - 500,000 คน
มากกว่า 500,000 คน
น้อยกว่า 20,000 บาท
20,0001- 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,000 - 2,000,000 บาท
มากกว่า 2,000,000 คน
น้อยกว่า 1,000
1,000 - 2,000
2,001 - 5,000
5,001 - 10,000
มากกว่า 10,000
1 - 100 ครัวเรือน
100 - 500 ครัวเรือน
มากกว่า 500 ครัวเรือน
น้อยกว่า 30,000 บาท
30,000 - 50,000 บาท
50,001 - 65,000 บาท
65,001 - 80,000 บาท
มากว่า 80,000 บาท